تبدیل، ترجمه، چاپ و نشر کتاب، مقالات علمی پژوهشی - همیاری